Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Je suis ___________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
employé(e)
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
au chômage
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
travailleur indépendant
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
stagiaire
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
bénévole
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
consultant(e)
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
J'ai un contrat ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
à temps plein
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
à temps partiel
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
en C.D.D.
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
en C.D.I.
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
saisonnier
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Je voudrais _________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
un congé maternité
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
un congé paternité
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
un congé maladie
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
des congés
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Qui me préviendra ________________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
du montant qui me sera remboursé
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
si je dois payer davantage d'impôts
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης