Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Potřebuji pracovní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Jaká je národní minimální mzda?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Je suis ___________.
Já jsem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employé(e)
zaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
au chômage
nezaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
entrepreneur
podnikatel
Καθεστώς απασχόλησης
travailleur indépendant
osoba samostatně výdělečně činná
Καθεστώς απασχόλησης
stagiaire
stážista
Καθεστώς απασχόλησης
bénévole
dobrovolník
Καθεστώς απασχόλησης
consultant(e)
poradce
Καθεστώς απασχόλησης
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
J'ai un contrat ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
à temps plein
na plný úvazek
Τύπος συμβολαίου
à temps partiel
na poloviční úvazek
Τύπος συμβολαίου
en C.D.D.
na dobu určitou
Τύπος συμβολαίου
en C.D.I.
trvalá pozice
Τύπος συμβολαίου
saisonnier
sezonní práce
Τύπος συμβολαίου
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kde budu dostávat výplatu?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Je voudrais _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
un congé maternité
mateřská dovolená
Τύπος άδειας
un congé paternité
otcovská dovolená
Τύπος άδειας
un congé maladie
nemocenská
Τύπος άδειας
des congés
volný den
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Je voudrais déclarer mes revenus.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Qui me préviendra ________________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
du montant qui me sera remboursé
výše kolik dostanu zpátky
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
si je dois payer davantage d'impôts
jestliže musím zaplatit více daní
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης