Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Je suis ___________.
Mi estas ________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employé(e)
dungata
Καθεστώς απασχόλησης
au chômage
senlabora
Καθεστώς απασχόλησης
entrepreneur
entreprenisto
Καθεστώς απασχόλησης
travailleur indépendant
memdungito
Καθεστώς απασχόλησης
stagiaire
internulo
Καθεστώς απασχόλησης
bénévole
volontulo
Καθεστώς απασχόλησης
consultant(e)
konsilisto
Καθεστώς απασχόλησης
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
J'ai un contrat ___________.
Mi havas____________ kontrakton.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
à temps plein
plentempan
Τύπος συμβολαίου
à temps partiel
parttempan
Τύπος συμβολαίου
en C.D.D.
limigitan
Τύπος συμβολαίου
en C.D.I.
permanentan
Τύπος συμβολαίου
saisonnier
sezonan
Τύπος συμβολαίου
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Je voudrais _________.
Mi ŝatus peti _________.
Για να ζητήσετε άδεια
un congé maternité
akuŝferion
Τύπος άδειας
un congé paternité
akuŝferion (por patro)
Τύπος άδειας
un congé maladie
malsanan salajron
Τύπος άδειας
des congés
feritagojn
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Je voudrais déclarer mes revenus.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Qui me préviendra ________________ ?
Kiu diros min ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
du montant qui me sera remboursé
kiom mia repago estas
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
si je dois payer davantage d'impôts
se mi ŝuldas pli imposton
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης