Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employed
werkende
Καθεστώς απασχόλησης
unemployed
werkloos
Καθεστώς απασχόλησης
an entrepreneur
een ondernemer
Καθεστώς απασχόλησης
self-employed
een zelfstandige
Καθεστώς απασχόλησης
an intern
een stagair
Καθεστώς απασχόλησης
a volunteer
een vrijwilliger
Καθεστώς απασχόλησης
a consultant
een consultant
Καθεστώς απασχόλησης
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
full-time
voltijdse
Τύπος συμβολαίου
part-time
deeltijdse
Τύπος συμβολαίου
fixed-term
tijdelijke
Τύπος συμβολαίου
permanent
permanente
Τύπος συμβολαίου
seasonal
seizoensgebonden
Τύπος συμβολαίου
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Για να ζητήσετε άδεια
maternity leave
moederschapsverlof
Τύπος άδειας
paternity leave
vaderschapsverlof
Τύπος άδειας
sick leave
ziekteverlof
Τύπος άδειας
days off
vrije dagen
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης