Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Am I eligible to work in [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Do I need a social security number before I start working?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Do I need a work permit?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
What is the national minimum wage?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
I am ___________________ .
Je suis ___________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employed
employé(e)
Καθεστώς απασχόλησης
unemployed
au chômage
Καθεστώς απασχόλησης
an entrepreneur
entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
self-employed
travailleur indépendant
Καθεστώς απασχόλησης
an intern
stagiaire
Καθεστώς απασχόλησης
a volunteer
bénévole
Καθεστώς απασχόλησης
a consultant
consultant(e)
Καθεστώς απασχόλησης
I would like to register as a freelance professional.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

What type of employment contract do you have?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
I have a ______________ contract.
J'ai un contrat ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
full-time
à temps plein
Τύπος συμβολαίου
part-time
à temps partiel
Τύπος συμβολαίου
fixed-term
en C.D.D.
Τύπος συμβολαίου
permanent
en C.D.I.
Τύπος συμβολαίου
seasonal
saisonnier
Τύπος συμβολαίου
When do I get my paycheck?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
I would like to ask for _________.
Je voudrais _________.
Για να ζητήσετε άδεια
maternity leave
un congé maternité
Τύπος άδειας
paternity leave
un congé paternité
Τύπος άδειας
sick leave
un congé maladie
Τύπος άδειας
days off
des congés
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

I would like to have some information on taxation.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
I would like to report my earnings.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
When is the deadline to send my tax return?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Who will let me know ______________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
how much my refund is
du montant qui me sera remboursé
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
if I owe more tax
si je dois payer davantage d'impôts
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης