Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Onko avustus verovapaata?
Är bidraget skattefritt?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Onko tuki veronalaista?
Ska bidraget beskattas?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vilka förmåner får jag?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jag överklaga beslutet?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας