Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Onko avustus verovapaata?
L'indennità è esente da tasse?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Onko tuki veronalaista?
Il sussidio è tassabile?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Quali benefici riceverò?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Voinko valittaa päätöksestä?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας