Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Onko avustus verovapaata?
Er understøttelsen skattefri?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Onko tuki veronalaista?
Er plejebistanden skattepligtig?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jeg appellere en beslutning?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας