Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Денежное пособие освобождено от налогов?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
该津贴是否要纳税?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Какие льготы я получу?
我能拿到什么福利?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
这个津贴是否影响其他福利?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Я могу обжаловать это решение?
我能否申诉反对某个决定?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
如果情况有所改变我该如何做?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας