Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Денежное пособие освобождено от налогов?
Estas la poŝmono imponibla?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Estas la poŝmono imponibla?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Какие льготы я получу?
Kio profitojn mi ricevas?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Я могу обжаловать это решение?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας