Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Jakie świadczenia dostanę?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Czy mogę odwołać się od decyzji?
¿Puedo recurrir una resolución?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας