Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Is de uitkering belastingvrij?
Musím platit daně z dávek?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Je podpora zdanitelná?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Jakou podporu dostanu?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας