Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Is de uitkering belastingvrij?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Is de zorgtoeslag belastbaar?
该津贴是否要纳税?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Welke voordelen zal ik ontvangen?
我能拿到什么福利?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
这个津贴是否影响其他福利?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
我能否申诉反对某个决定?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
如果情况有所改变我该如何做?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας