Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
L'indennità è esente da tasse?
Onko avustus verovapaata?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Il sussidio è tassabile?
Onko tuki veronalaista?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Quali benefici riceverò?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Posso fare ricorso contro una decisione?
Voinko valittaa päätöksestä?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας