Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
L'indennità è esente da tasse?
Is de uitkering belastingvrij?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Il sussidio è tassabile?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Quali benefici riceverò?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας