Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Musím platit daně z dávek?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Je podpora zdanitelná?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakou podporu dostanu?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
¿Puedo recurrir una resolución?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας