Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
该津贴是否要纳税?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
¿Qué ayudas puedo percibir?
我能拿到什么福利?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
这个津贴是否影响其他福利?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
¿Puedo recurrir una resolución?
我能否申诉反对某个决定?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
如果情况有所改变我该如何做?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας