Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Wird die Unterstützung besteuert?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
¿Qué ayudas puedo percibir?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
¿Puedo recurrir una resolución?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας