Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Estas la poŝmono imponibla?
L'indennità è esente da tasse?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Estas la poŝmono imponibla?
Il sussidio è tassabile?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Kio profitojn mi ricevas?
Quali benefici riceverò?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας