Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Er understøttelsen skattefri?
Adómentesek a juttatások?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Er plejebistanden skattepligtig?
Adóköteles a támogatás?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Påvirker understøttelsen andre fordele?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kan jeg appellere en beslutning?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας