Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Wird die Unterstützung besteuert?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakie świadczenia dostanę?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας