Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Est-ce que les allocations sont imposables ?
O subsídio é isento de impostos?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Est-ce que les allocations sont imposables ?
O subsídio é tributável?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Quais benefícios vou receber?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
O subsídio afeta outros benefícios?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Est-ce que je peux faire appel ?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας