Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de uitkering belastingvrij?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας