Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Est-ce que je peux faire appel ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας