Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Is the allowance tax-free?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
What are the factors which determine how much I get?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Do I have to be related to the person I am caring for?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Is the allowance taxable?
Tazminat vergiye tabi mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Which benefits will I receive?
Hangi yardımları alacağım?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Will the allowance affect other benefits?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Can I appeal against a decision?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
What shall I do if my circumstances change?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας