Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Is the allowance tax-free?
O subsídio é isento de impostos?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
What are the factors which determine how much I get?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Do I have to be related to the person I am caring for?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Is the allowance taxable?
O subsídio é tributável?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Which benefits will I receive?
Quais benefícios vou receber?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Will the allowance affect other benefits?
O subsídio afeta outros benefícios?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Can I appeal against a decision?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
What shall I do if my circumstances change?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας