Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Où votre [document] a été délivré ?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Můj [dokument] byl ukraden.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Tyto informace jsou důvěrné.
Ces informations sont confidentielles.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Jak se jmenuješ?
Comment vous appelez-vous ?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Kde bydlíte?
Où résidez-vous ?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Jaká je vaše adresa?
Où habitez-vous ?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Jaké je vaše občanství?
Quelle est votre nationalité ?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Kdy jste přijeli do [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Můj rodinný stav je ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
svobodný/á
célibataire
Συζυγική κατάσταση
ženatý/vdaná
Marié(e)
Συζυγική κατάσταση
odděleni
Séparé(e)
Συζυγική κατάσταση
rozvedený/rozvedená
Divorcé(e)
Συζυγική κατάσταση
žijící ve společné domácnosti
en concubinage
Συζυγική κατάσταση
v registrovaném partnerství
dans une union civile
Συζυγική κατάσταση
nesezdaní partneři
en concubinage
Συζυγική κατάσταση
v domácím partnerství
en partenariat domestique
Συζυγική κατάσταση
vdovec/vdova
veuf/veuve
Συζυγική κατάσταση
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vous avez des personnes à charge ?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Je voudrais réunir ma famille.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quels documents dois-je apporter ?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Je registrace zpoplatněná?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Poplatky za pobyt v nemocnici
Frais hospitaliers
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Poplatky za konsultace se specialisty
Frais de consultation d'un spécialiste
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostické testy
Tests diagnostiques
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgické zákroky
Opérations chirurgicales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrická léčba
Traitement psychiatrique
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zubní ošetření
Soins dentaires
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Oční ošetření
Soins oculaires
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Musím změnit svou registrační značku?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
Teoretický test
le code
Τύπος εξέτασης
Praktický test
la conduite
Τύπος εξέτασης
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adresu
mon adresse
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
jméno
mon nom
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotografii
ma photo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
ztracený
perdu
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
ukradený
volé
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
zničený
abîmé
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Mám čistý trestní rejstřík.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mon conjoint est [nationalité].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας