Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Kde bydlíte?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
svobodný/á
Συζυγική κατάσταση
gift
ženatý/vdaná
Συζυγική κατάσταση
separerad
odděleni
Συζυγική κατάσταση
skild
rozvedený/rozvedená
Συζυγική κατάσταση
sambo
žijící ve společné domácnosti
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Συζυγική κατάσταση
ogift par
nesezdaní partneři
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Συζυγική κατάσταση
änka
vdovec/vdova
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Máte děti?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Oční ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
Teoretický test
Τύπος εξέτασης
uppkörning
Praktický test
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
adresu
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
jméno
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
fotografii
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
ztracený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
ukradený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
zničený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας