Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mój [dokument] został skradziony.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Podane informacje są poufne.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Mój stan cywilny: _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
kawaler/panna
Συζυγική κατάσταση
gift
żonaty/zamężna
Συζυγική κατάσταση
separerad
w separacji
Συζυγική κατάσταση
skild
rozwodnik/rozwódka
Συζυγική κατάσταση
sambo
w konkubinacie
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
w rejestrowanym związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
ogift par
w związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Συζυγική κατάσταση
änka
wdowiec/wdowa
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Opłaty za pobyt w szpitalu
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Badania diagnostyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Zabiegi chirurgiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Leczenie psychiatryczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Leczenie stomatologiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Leczenie okulistyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
egzamin teoretyczny
Τύπος εξέτασης
uppkörning
egzamin praktyczny
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
nazwisko
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
zdjęcie
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
zgubienie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
kradzież (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
zniszczenie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας