Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Где я могу найти форму для ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Когда был выдан ваш документ?
[belge] ne zaman verildi?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Где был выдан ваш [документ] ?
[belge] nerede verildi?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Какие документы мне нужно принести для_______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Мой [документ] украли.
[belge] belgem çalındı.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Я заполняю это заявление от лица______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Информация конфиденциальна.
Bu bilgi özeldir.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Как вас зовут?
Adınız nedir?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Где вы живете?
Nerede yaşıyorsunuz?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Каков ваш адрес?
İkamet adresiniz nedir?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Какое у вас гражданство?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Когда вы въехали в страну?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Мое семейное положение -_______.
Medeni halim ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
холост
bekar
Συζυγική κατάσταση
Женат/замужем
evli
Συζυγική κατάσταση
Разведен/а
ayrılmış
Συζυγική κατάσταση
Разведен/а
boşanmış
Συζυγική κατάσταση
в сожительстве
birlikte yaşıyor
Συζυγική κατάσταση
в гражданском браке
medeni birliktelik
Συζυγική κατάσταση
Не женатая пара
evlenmemiş çift
Συζυγική κατάσταση
в домашнем партнерстве
medeni ortaklık içinde
Συζυγική κατάσταση
вдовец/вдова
dul
Συζυγική κατάσταση
У вас есть дети?
Çocuğunuz var mı?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Какие документы мне нужно принести?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Мне нужно платить за регистрацию?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Мне нужна частная медицинская страховка?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Что покрывает медицинская страховка?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Больничные платы
Hastane masrafları
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Платы специалистам
Uzman doktor ücretleri
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Диагностические проверки
Tanı koyma testleri
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Хирургические процедуры
Cerrahi operasyonlar
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Психиатрическое лечение
Psikiyatri tedavisi
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Лечение зубов
Diş tedavisi
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Офтальмологическое лечение
Göz tedavisi
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Как я могу продлить мою визу?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vize başvurum neden reddedildi?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Мне нужно менять номер своей машины?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Мои водительские права здесь действуют?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Я бы хотел(а) забронировать_________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
Теоретический тест
teorik sınav
Τύπος εξέτασης
Тест на вождение
direksiyon sınavı
Τύπος εξέτασης
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
адрес
adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
имя
ad
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
фотография
fotoğraf
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
потеряно
kayıp
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
украдено
çalınmış
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
повреждено
hasarlı
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
У меня нет судимостей
Sabıka kaydım yoktur.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας