Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Unde locuiți?
Dove risiede?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Συζυγική κατάσταση
Căsătorit/ă
coniugato/a
Συζυγική κατάσταση
separat/ă
separato/a
Συζυγική κατάσταση
divorțat/ă
divorziato/a
Συζυγική κατάσταση
concobinaj
convivente
Συζυγική κατάσταση
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Συζυγική κατάσταση
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Συζυγική κατάσταση
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Συζυγική κατάσταση
văduv/ă
vedovo/a
Συζυγική κατάσταση
Aveți copii?
Ha figli?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente dentare
Cure dentali
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
testul teoretic
esame di teoria
Τύπος εξέτασης
examenul practic
esame di guida
Τύπος εξέτασης
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
Adresa
l'indirizzo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nume
il nome
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotografia
la foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
pierdut
smarrita
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
furat
rubata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
distrus
deteriorata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας