Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ellopták a [dokumentumomat].
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Estou completando a solicitação em nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
A informação é confidencial.
Az információ bizalmas.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Qual é o seu nome?
Hogy hívják?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Mikor és hol született?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Onde você mora?
Hol lakik?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Qual é o seu endereço?
Mi a címe?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Qual é a sua cidadania?
Mi az állampolgársága?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quando você chegou em [país]?
Mikor érkezett [országba]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Meu estado civil é ___________.
A családi állapotom ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
solteiro(a)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Συζυγική κατάσταση
casado(a)
házas
Συζυγική κατάσταση
separado(a)
külön él a házastársától
Συζυγική κατάσταση
divorciado(a)
elvált
Συζυγική κατάσταση
coabitação
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
em uma união civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
companheiros/união estável
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
parceria doméstica
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
viúvo(a)
özvegy
Συζυγική κατάσταση
Você tem filhos?
Vannak gyermekei?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Você tem dependentes morando com você?
Élnek önnel eltartottak?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Gostaria de reencontrar minha família.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Szeretnék regisztrálni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Que documentos devo trazer?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Existem taxas de registro?
Van regisztrációs díj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Estou aqui para o registro de domicílio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Preciso de seguro de saúde privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Mit fedez a biztosítás?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Taxas hospitalares
Kórházi költségek
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Taxas de especialistas
Szakorvos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Testes de diagnóstico
Diagnosztikai vizsgálatok
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Procedimentos cirúrgicos
Műtéti beavatkozás
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamentos dentários
Fogorvosi kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamento oftalmológico
Szemészeti kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Por que você está requisitando um visto?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Como posso extender meu visto?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Por que minha requisição de visto foi negada?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Gostaria de registrar meu veículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Érvényes itt a jogosítványom?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Gostaria de marcar minha __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
prova teórica
elméleti vizsga
Τύπος εξέτασης
prova prática de direção
gyakorlati vizsga
Τύπος εξέτασης
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
endereço
cím
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nome
név
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
foto
fénykép
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdida
elveszett
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
roubada
ellopott
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
danificada
sérült
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Eu não tenho antecedentes criminais.
Büntetlen előéletű vagyok.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας