Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
kawaler/panna
svobodný/á
Συζυγική κατάσταση
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Συζυγική κατάσταση
w separacji
odděleni
Συζυγική κατάσταση
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Συζυγική κατάσταση
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Συζυγική κατάσταση
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Συζυγική κατάσταση
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Συζυγική κατάσταση
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Συζυγική κατάσταση
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Συζυγική κατάσταση
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Τύπος εξέτασης
egzamin praktyczny
Praktický test
Τύπος εξέτασης
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adres
adresu
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nazwisko
jméno
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
zdjęcie
fotografii
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας