Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mój [dokument] został skradziony.
Mijn [document] werd gestolen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Składam podanie w imieniu _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Podane informacje są poufne.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wat is uw naam?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Waar woont u?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wat is uw adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Wat is uw nationaliteit?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mój stan cywilny: _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
kawaler/panna
alleenstaand
Συζυγική κατάσταση
żonaty/zamężna
gehuwd
Συζυγική κατάσταση
w separacji
uit elkaar
Συζυγική κατάσταση
rozwodnik/rozwódka
gescheiden
Συζυγική κατάσταση
w konkubinacie
samenwonend
Συζυγική κατάσταση
w rejestrowanym związku partnerskim
geregistreerd partnerschap
Συζυγική κατάσταση
w związku partnerskim
ongetrouwde partners
Συζυγική κατάσταση
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in een relatie
Συζυγική κατάσταση
wdowiec/wdowa
verweduwd
Συζυγική κατάσταση
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Heeft u kinderen?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welke documenten moet ik meenemen?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Zijn er registratiekosten?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ziekenhuiskosten
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Badania diagnostyczne
Diagnostische toets
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische ingrepen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische behandeling
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Leczenie stomatologiczne
Tandheelkundige behandelingen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Leczenie okulistyczne
Oogzorg behandelingen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Waarom vraagt u een visum aan?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
egzamin teoretyczny
theoretische test
Τύπος εξέτασης
egzamin praktyczny
rijexamen
Τύπος εξέτασης
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adres
mijn adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nazwisko
mijn naam
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
zdjęcie
mijn foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
zgubienie (prawa jazdy)
verloren
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
kradzież (prawa jazdy)
gestolen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
zniszczenie (prawa jazdy)
beschadigd
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ik heb een blanco strafblad.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας