Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Συζυγική κατάσταση
házas
ženatý/vdaná
Συζυγική κατάσταση
külön él a házastársától
odděleni
Συζυγική κατάσταση
elvált
rozvedený/rozvedená
Συζυγική κατάσταση
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Συζυγική κατάσταση
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Συζυγική κατάσταση
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Συζυγική κατάσταση
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Συζυγική κατάσταση
özvegy
vdovec/vdova
Συζυγική κατάσταση
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
elméleti vizsga
Teoretický test
Τύπος εξέτασης
gyakorlati vizsga
Praktický test
Τύπος εξέτασης
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
cím
adresu
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
név
jméno
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fénykép
fotografii
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
elveszett
ztracený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
ellopott
ukradený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
sérült
zničený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας