Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Waar werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
¿Cuándo caduca su DNI?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mijn [document] werd gestolen.
Me han robado el/la (documento).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Deze informatie is vertrouwelijk.
La información es confidencial.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Wat is uw naam?
¿Cómo se llama usted?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Waar woont u?
¿Dónde vive usted?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Wat is uw adres?
¿Cuál es su dirección?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Wat is uw nationaliteit?
¿Cuál es su nacionalidad?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
alleenstaand
soltero/a
Συζυγική κατάσταση
gehuwd
casado/a
Συζυγική κατάσταση
uit elkaar
separado/a
Συζυγική κατάσταση
gescheiden
divorciado/a
Συζυγική κατάσταση
samenwonend
cohabitante
Συζυγική κατάσταση
geregistreerd partnerschap
en unión civil
Συζυγική κατάσταση
ongetrouwde partners
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
in een relatie
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
verweduwd
viudo/a
Συζυγική κατάσταση
Heeft u kinderen?
¿Tiene usted hijos?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Heeft u inwonende personen ten laste?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Me gustaría empadronarme.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Welke documenten moet ik meenemen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Zijn er registratiekosten?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Vengo a registrar mi domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Ziekenhuiskosten
Tasas hospitalarias
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Honorarios de médicos especialistas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostische toets
Pruebas diagnósticas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgische ingrepen
Intervenciones quirúrjicas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrische behandeling
Tratamiento psiquiátrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandheelkundige behandelingen
Tratamientos dentales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Oogzorg behandelingen
Tratamientos oftalmológicos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Waarom vraagt u een visum aan?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Is mijn rijbewijs hier geldig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
theoretische test
el examen teórico
Τύπος εξέτασης
rijexamen
el examen práctico
Τύπος εξέτασης
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
mijn adres
la dirección
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
mijn naam
el nombre
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
mijn foto
la fotografía
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
verloren
lo he perdido
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
gestolen
me lo han robado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beschadigd
se ha dañado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Ik heb een blanco strafblad.
No tengo antecedentes penales.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας