Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quali documenti devo portare per ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Le informazioni sono riservate.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Come si chiama?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Dove risiede?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Qual è il suo indirizzo?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Qual è la sua cittadinanza?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quando è arrivato/a in [stato]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Il mio stato civile è __________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
celibe (m) / nubile (f)
Συζυγική κατάσταση
coniugato/a
Συζυγική κατάσταση
separato/a
Συζυγική κατάσταση
divorziato/a
Συζυγική κατάσταση
convivente
Συζυγική κατάσταση
in un'unione civile
Συζυγική κατάσταση
in una coppia non sposata
Συζυγική κατάσταση
in un'unione di fatto
Συζυγική κατάσταση
vedovo/a
Συζυγική κατάσταση
Ha figli?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Ha familiari a carico?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quali documenti devo portare?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Spese ospedaliere
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Spese per la consultazione di uno specialista
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Test diagnostici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Operazioni chirurgiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Trattamento psichiatrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Cure dentali
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Cure oculistiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
La mia patente di guida è valida?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Vorrei prenotare l' __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
esame di teoria
Τύπος εξέτασης
esame di guida
Τύπος εξέτασης
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
l'indirizzo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
il nome
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
la foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
smarrita
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
rubata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
deteriorata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Non ho precedenti penali.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ho il livello richiesto di [lingua].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας