Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Συζυγική κατάσταση
coniugato/a
żonaty/zamężna
Συζυγική κατάσταση
separato/a
w separacji
Συζυγική κατάσταση
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Συζυγική κατάσταση
convivente
w konkubinacie
Συζυγική κατάσταση
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Συζυγική κατάσταση
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Συζυγική κατάσταση
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Τύπος εξέτασης
esame di guida
egzamin praktyczny
Τύπος εξέτασης
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
l'indirizzo
adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
il nome
nazwisko
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
la foto
zdjęcie
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας