Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiam elspiras via legitimilo?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Le informazioni sono riservate.
La informo estas konfidenca.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Come si chiama?
Kiel vi nomiĝas?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Dove risiede?
Kie vi loĝas?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Qual è il suo indirizzo?
Kio estas via adreso?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Qual è la sua cittadinanza?
Kio estas via civitaneco?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Il mio stato civile è __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
celibe (m) / nubile (f)
senedza
Συζυγική κατάσταση
coniugato/a
edziĝinta
Συζυγική κατάσταση
separato/a
apartiga
Συζυγική κατάσταση
divorziato/a
eksedziĝinta
Συζυγική κατάσταση
convivente
kunviva
Συζυγική κατάσταση
in un'unione civile
en civila kuniĝo
Συζυγική κατάσταση
in una coppia non sposata
fraŭlaj partneroj
Συζυγική κατάσταση
in un'unione di fatto
en hejma partnereco
Συζυγική κατάσταση
vedovo/a
vidvina
Συζυγική κατάσταση
Ha figli?
Ĉu vi havas infanojn?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Ha familiari a carico?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Mi ŝatus registri en la urbo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quali documenti devo portare?
Kion dokumentojn mi alportus?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Spese ospedaliere
Hospitalokotizoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Spese per la consultazione di uno specialista
Kotizoj por la ekspertoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Test diagnostici
Diagnozoprovoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Operazioni chirurgiche
Kirurgiaj proceduroj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Trattamento psichiatrico
Psikiatria kuracado
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Cure dentali
Dentaj kuracadoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Cure oculistiche
Okula kuracado
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Kial vi petas la enirovizon?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
La mia patente di guida è valida?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Vorrei prenotare l' __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
esame di teoria
teorian teston
Τύπος εξέτασης
esame di guida
veturantan teston
Τύπος εξέτασης
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
l'indirizzo
adreson
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
il nome
nomon
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
la foto
foton
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
smarrita
perdatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
rubata
ŝtelatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
deteriorata
difektatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Non ho precedenti penali.
Mi havas puran krimliston
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας