Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuándo caduca su DNI?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Me han robado el/la (documento).
Ellopták a [dokumentumomat].
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
La información es confidencial.
Az információ bizalmas.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

¿Cómo se llama usted?
Hogy hívják?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Mikor és hol született?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
¿Dónde vive usted?
Hol lakik?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
¿Cuál es su dirección?
Mi a címe?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
¿Cuál es su nacionalidad?
Mi az állampolgársága?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
¿Cuándo llegó a (país)?
Mikor érkezett [országba]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
¿Me deja su DNI, por favor?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mi estado civil es ______________.
A családi állapotom ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
soltero/a
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Συζυγική κατάσταση
casado/a
házas
Συζυγική κατάσταση
separado/a
külön él a házastársától
Συζυγική κατάσταση
divorciado/a
elvált
Συζυγική κατάσταση
cohabitante
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
en unión civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
viudo/a
özvegy
Συζυγική κατάσταση
¿Tiene usted hijos?
Vannak gyermekei?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
¿Residen con usted personas a su cargo?
Élnek önnel eltartottak?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Me gustaría empadronarme.
Szeretnék regisztrálni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
¿Qué documentos tengo que presentar?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Van regisztrációs díj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Vengo a registrar mi domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
¿Necesito un seguro de salud privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mit fedez a biztosítás?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Tasas hospitalarias
Kórházi költségek
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Honorarios de médicos especialistas
Szakorvos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Pruebas diagnósticas
Diagnosztikai vizsgálatok
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenciones quirúrjicas
Műtéti beavatkozás
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamiento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos dentales
Fogorvosi kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos oftalmológicos
Szemészeti kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Me gustaría matricular mi vehículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Érvényes itt a jogosítványom?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Me gustaría inscribirme en ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
el examen teórico
elméleti vizsga
Τύπος εξέτασης
el examen práctico
gyakorlati vizsga
Τύπος εξέτασης
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
la dirección
cím
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
el nombre
név
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
la fotografía
fénykép
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lo he perdido
elveszett
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
me lo han robado
ellopott
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
se ha dañado
sérült
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
No tengo antecedentes penales.
Büntetlen előéletű vagyok.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας