Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
您的【文件】是什么时候签发的?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuándo caduca su DNI?
请问您的身份证件何时过期?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
您能帮我填一下这个表格吗?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Me han robado el/la (documento).
我的【材料】被偷了。
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
La información es confidencial.
这是机密信息。
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

¿Cómo se llama usted?
你叫什么名字?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
¿Dónde vive usted?
请问您住在哪里?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
¿Cuál es su dirección?
请问您的地址是什么?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
¿Cuál es su nacionalidad?
请问您的国籍是什么?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
¿Cuándo llegó a (país)?
请问您是何时到达【该国】的?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
¿Me deja su DNI, por favor?
您能出示一下您的身份证件么?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mi estado civil es ______________.
我的婚姻状况是____ 。
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
soltero/a
单身
Συζυγική κατάσταση
casado/a
已婚
Συζυγική κατάσταση
separado/a
分居
Συζυγική κατάσταση
divorciado/a
离异
Συζυγική κατάσταση
cohabitante
同居
Συζυγική κατάσταση
en unión civil
民事结婚
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
未婚伴侣
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
同居伴侣关系
Συζυγική κατάσταση
viudo/a
鳏居
Συζυγική κατάσταση
¿Tiene usted hijos?
请问您有孩子吗?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
¿Residen con usted personas a su cargo?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Me gustaría reagrupar a mi familia.
我想要和家人团聚。
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Me gustaría empadronarme.
我想要在这个城市登记入户。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
¿Qué documentos tengo que presentar?
请问我应该带什么材料?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
请问有注册费吗?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Vengo a registrar mi domicilio.
我是来进行住址登记。
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
我想要申请居住证。
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
我想要问一下关于保险的问题。
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
¿Necesito un seguro de salud privado?
我需要私人的健康保险吗?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
¿Qué cubre el seguro de salud?
请问该保险涵盖哪些方面?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Tasas hospitalarias
住院费
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Honorarios de médicos especialistas
专家费
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Pruebas diagnósticas
诊疗费
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenciones quirúrjicas
外科手术
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamiento psiquiátrico
精神治疗
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos dentales
牙齿治疗
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos oftalmológicos
眼科治疗
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

¿Por qué solicita el visado de entrada?
请问您为什么需要入境签证?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
¿Necesito un visado para visitar (país)?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
我该如何续签我的签证?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Me gustaría matricular mi vehículo.
我想要登记我的车辆。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
我想要申请临时驾照。
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Me gustaría inscribirme en ___________.
我想要预约__________。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
el examen teórico
理论考试
Τύπος εξέτασης
el examen práctico
路考
Τύπος εξέτασης
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
我想要改动驾照上的__________。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
la dirección
地址
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
el nombre
名字
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
la fotografía
照片
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
我想要给驾照添加更高的级别。
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
我想要延长我的驾照。
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lo he perdido
丢失
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
me lo han robado
被偷了
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
se ha dañado
受损
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
我想要申诉我的驾照吊销。
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
No tengo antecedentes penales.
我没有犯罪记录。
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
我的【语言】达到了等级要求。
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
公民身份申请的费用是哪些?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
我的配偶是【国家】公民。
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας