Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuándo caduca su DNI?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Me han robado el/la (documento).
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
La información es confidencial.
Le informazioni sono riservate.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

¿Cómo se llama usted?
Come si chiama?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
¿Dónde vive usted?
Dove risiede?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
¿Cuál es su dirección?
Qual è il suo indirizzo?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
¿Cuál es su nacionalidad?
Qual è la sua cittadinanza?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
¿Cuándo llegó a (país)?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
¿Me deja su DNI, por favor?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mi estado civil es ______________.
Il mio stato civile è __________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
soltero/a
celibe (m) / nubile (f)
Συζυγική κατάσταση
casado/a
coniugato/a
Συζυγική κατάσταση
separado/a
separato/a
Συζυγική κατάσταση
divorciado/a
divorziato/a
Συζυγική κατάσταση
cohabitante
convivente
Συζυγική κατάσταση
en unión civil
in un'unione civile
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
in una coppia non sposata
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
in un'unione di fatto
Συζυγική κατάσταση
viudo/a
vedovo/a
Συζυγική κατάσταση
¿Tiene usted hijos?
Ha figli?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ha familiari a carico?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Me gustaría empadronarme.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
¿Qué documentos tengo que presentar?
Quali documenti devo portare?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Vengo a registrar mi domicilio.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
¿Qué cubre el seguro de salud?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Tasas hospitalarias
Spese ospedaliere
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Honorarios de médicos especialistas
Spese per la consultazione di uno specialista
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Pruebas diagnósticas
Test diagnostici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenciones quirúrjicas
Operazioni chirurgiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamiento psiquiátrico
Trattamento psichiatrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos dentales
Cure dentali
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos oftalmológicos
Cure oculistiche
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Me gustaría matricular mi vehículo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
La mia patente di guida è valida?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Me gustaría inscribirme en ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
el examen teórico
esame di teoria
Τύπος εξέτασης
el examen práctico
esame di guida
Τύπος εξέτασης
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
la dirección
l'indirizzo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
el nombre
il nome
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
la fotografía
la foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lo he perdido
smarrita
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
me lo han robado
rubata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
se ha dañado
deteriorata
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
No tengo antecedentes penales.
Non ho precedenti penali.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας