Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
¿Cuándo caduca su DNI?
Hvornår udløber dit ID?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Me han robado el/la (documento).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
La información es confidencial.
Informationerne er fortrolige.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

¿Cómo se llama usted?
Hvad hedder du?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Hvor og hvornår er du født?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
¿Dónde vive usted?
Hvor bor du?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
¿Cuál es su dirección?
Hvad er din adresse?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
¿Cuál es su nacionalidad?
Hvad er dit statsborgerskab?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
¿Cuándo llegó a (país)?
Hvornår ankom du til [land]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
¿Me deja su DNI, por favor?
Må jeg se dit ID?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mi estado civil es ______________.
Jeg er ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
soltero/a
single
Συζυγική κατάσταση
casado/a
gift
Συζυγική κατάσταση
separado/a
separeret
Συζυγική κατάσταση
divorciado/a
fraskilt
Συζυγική κατάσταση
cohabitante
samlevende
Συζυγική κατάσταση
en unión civil
i et indregistreret parforhold
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
ugifte partnere
Συζυγική κατάσταση
pareja de hecho
i et indenlandsk parforhold
Συζυγική κατάσταση
viudo/a
enke
Συζυγική κατάσταση
¿Tiene usted hijos?
Har du børn?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
¿Residen con usted personas a su cargo?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Me gustaría empadronarme.
Jeg vil gerne registreres i byen
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Vengo a registrar mi domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
¿Necesito un seguro de salud privado?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
¿Qué cubre el seguro de salud?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Tasas hospitalarias
Hospitalsgebyrer
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Honorarios de médicos especialistas
Speciallægegebyrer
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Pruebas diagnósticas
Diagnosetests
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiske indgreb
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos dentales
Tandbehandlinger
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamientos oftalmológicos
Øjenbehandlinger
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Me gustaría matricular mi vehículo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Er mit kørekort gyldigt her?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Me gustaría inscribirme en ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
el examen teórico
teoritest
Τύπος εξέτασης
el examen práctico
køreprøve
Τύπος εξέτασης
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
la dirección
adressen
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
el nombre
navnet
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
la fotografía
billedet
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lo he perdido
mistet
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
me lo han robado
stjålet
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
se ha dañado
beskadiget
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
No tengo antecedentes penales.
Jeg har en ren straffeattest
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας