Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Συζυγική κατάσταση
edziĝinta
házas
Συζυγική κατάσταση
apartiga
külön él a házastársától
Συζυγική κατάσταση
eksedziĝinta
elvált
Συζυγική κατάσταση
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
vidvina
özvegy
Συζυγική κατάσταση
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teorian teston
elméleti vizsga
Τύπος εξέτασης
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Τύπος εξέτασης
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adreson
cím
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nomon
név
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
foton
fénykép
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdatan
elveszett
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
ŝtelatan
ellopott
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
difektatan
sérült
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας