Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
senedza
alleenstaand
Συζυγική κατάσταση
edziĝinta
gehuwd
Συζυγική κατάσταση
apartiga
uit elkaar
Συζυγική κατάσταση
eksedziĝinta
gescheiden
Συζυγική κατάσταση
kunviva
samenwonend
Συζυγική κατάσταση
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Συζυγική κατάσταση
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Συζυγική κατάσταση
en hejma partnereco
in een relatie
Συζυγική κατάσταση
vidvina
verweduwd
Συζυγική κατάσταση
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teorian teston
theoretische test
Τύπος εξέτασης
veturantan teston
rijexamen
Τύπος εξέτασης
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adreson
mijn adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nomon
mijn naam
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
foton
mijn foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdatan
verloren
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
ŝtelatan
gestolen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
difektatan
beschadigd
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας