Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Wo kann ich das Formular für____finden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Wie heißen Sie?
Mikä sinun nimesi on?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Wo wohnen Sie?
Missä sinä asut?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Wie ist Ihre Adresse?
Mikä sinun osoitteesi on?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mein Familienstand ist_____.
Minä olen _________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
ledig
naimaton
Συζυγική κατάσταση
verheiratet
naimisissa
Συζυγική κατάσταση
getrennt
asumuserossa
Συζυγική κατάσταση
geschieden
eronnut
Συζυγική κατάσταση
zusammenlebend
avoliitossa
Συζυγική κατάσταση
in einer eingetragenen Partnerschaft
rekisteröidyssä parisuhteessa
Συζυγική κατάσταση
unverheiratetes Paar
parisuhteessa
Συζυγική κατάσταση
in einer Partnerschaft
avoliitossa
Συζυγική κατάσταση
verwitwet
leski
Συζυγική κατάσταση
Haben Sie Kinder?
Onko sinulla lapsia?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Gibt es Anmeldegebühren?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Mitä vakuutus kattaa?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Krankenhausgebühren
Sairaalakulut
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Facharztkosten
Erikoislääkärikustannukset
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosetests
Diagnostinen tutkimus
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiset toimenpiteet
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrische Behandlung
Psykiatrinen hoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zahnbehandlungen
Hammashoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Augenbehandlungen
Silmähoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ist mein Führerschein hier gültig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Haluaisin suorittaa ________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
den Theorieteil
teoriakokeen
Τύπος εξέτασης
den praktischen Teil
inssiajon
Τύπος εξέτασης
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
die Adresse
osoitetta
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
den Namen
nimeä
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
das Foto
kuvaa
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
verlorenen
kadonneen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
gestohlenen
varastetun
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beschädigten
vaurioituneen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας