Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Wo kann ich das Formular für____finden?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mijn [document] werd gestolen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Wie heißen Sie?
Wat is uw naam?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Wo wohnen Sie?
Waar woont u?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Wie ist Ihre Adresse?
Wat is uw adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Wat is uw nationaliteit?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mein Familienstand ist_____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
ledig
alleenstaand
Συζυγική κατάσταση
verheiratet
gehuwd
Συζυγική κατάσταση
getrennt
uit elkaar
Συζυγική κατάσταση
geschieden
gescheiden
Συζυγική κατάσταση
zusammenlebend
samenwonend
Συζυγική κατάσταση
in einer eingetragenen Partnerschaft
geregistreerd partnerschap
Συζυγική κατάσταση
unverheiratetes Paar
ongetrouwde partners
Συζυγική κατάσταση
in einer Partnerschaft
in een relatie
Συζυγική κατάσταση
verwitwet
verweduwd
Συζυγική κατάσταση
Haben Sie Kinder?
Heeft u kinderen?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Welke documenten moet ik meenemen?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Gibt es Anmeldegebühren?
Zijn er registratiekosten?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Krankenhausgebühren
Ziekenhuiskosten
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Facharztkosten
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosetests
Diagnostische toets
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgische Eingriffe
Chirurgische ingrepen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrische Behandlung
Psychiatrische behandeling
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zahnbehandlungen
Tandheelkundige behandelingen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Augenbehandlungen
Oogzorg behandelingen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ist mein Führerschein hier gültig?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
den Theorieteil
theoretische test
Τύπος εξέτασης
den praktischen Teil
rijexamen
Τύπος εξέτασης
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
die Adresse
mijn adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
den Namen
mijn naam
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
das Foto
mijn foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
verlorenen
verloren
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
gestohlenen
gestolen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beschädigten
beschadigd
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ik heb een blanco strafblad.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας