Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Wo kann ich das Formular für____finden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
¿Cuándo caduca su DNI?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Me han robado el/la (documento).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La información es confidencial.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Wie heißen Sie?
¿Cómo se llama usted?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Wo wohnen Sie?
¿Dónde vive usted?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Wie ist Ihre Adresse?
¿Cuál es su dirección?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
¿Cuál es su nacionalidad?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mein Familienstand ist_____.
Mi estado civil es ______________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
ledig
soltero/a
Συζυγική κατάσταση
verheiratet
casado/a
Συζυγική κατάσταση
getrennt
separado/a
Συζυγική κατάσταση
geschieden
divorciado/a
Συζυγική κατάσταση
zusammenlebend
cohabitante
Συζυγική κατάσταση
in einer eingetragenen Partnerschaft
en unión civil
Συζυγική κατάσταση
unverheiratetes Paar
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
in einer Partnerschaft
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
verwitwet
viudo/a
Συζυγική κατάσταση
Haben Sie Kinder?
¿Tiene usted hijos?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Me gustaría empadronarme.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Gibt es Anmeldegebühren?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Vengo a registrar mi domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Was übernimmt die Krankenversicherung?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Krankenhausgebühren
Tasas hospitalarias
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Facharztkosten
Honorarios de médicos especialistas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosetests
Pruebas diagnósticas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgische Eingriffe
Intervenciones quirúrjicas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrische Behandlung
Tratamiento psiquiátrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zahnbehandlungen
Tratamientos dentales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Augenbehandlungen
Tratamientos oftalmológicos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Wie kann ich mein Visum verlängern?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Muss ich mein Auto neu anmelden?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ist mein Führerschein hier gültig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
den Theorieteil
el examen teórico
Τύπος εξέτασης
den praktischen Teil
el examen práctico
Τύπος εξέτασης
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
die Adresse
la dirección
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
den Namen
el nombre
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
das Foto
la fotografía
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
verlorenen
lo he perdido
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
gestohlenen
me lo han robado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beschädigten
se ha dañado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
No tengo antecedentes penales.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας