Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Où votre [document] a été délivré ?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mon/ma [document] a été volé(e).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Ces informations sont confidentielles.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Comment vous appelez-vous ?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Où résidez-vous ?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Où habitez-vous ?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Quelle est votre nationalité ?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Ma situation matrimoniale est _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
célibataire
Συζυγική κατάσταση
Marié(e)
Συζυγική κατάσταση
Séparé(e)
Συζυγική κατάσταση
Divorcé(e)
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
Συζυγική κατάσταση
dans une union civile
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
Συζυγική κατάσταση
en partenariat domestique
Συζυγική κατάσταση
veuf/veuve
Συζυγική κατάσταση
Vous avez des enfants ?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Vous avez des personnes à charge ?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Je voudrais réunir ma famille.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quels documents dois-je apporter ?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Je voudrais demander un permis de séjour.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Frais hospitaliers
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Frais de consultation d'un spécialiste
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tests diagnostiques
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Opérations chirurgicales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Traitement psychiatrique
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins dentaires
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins oculaires
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
le code
Τύπος εξέτασης
la conduite
Τύπος εξέτασης
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
mon adresse
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
mon nom
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
ma photo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdu
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
volé
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
abîmé
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Je n'ai pas de casier judiciaire
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mon conjoint est [nationalité].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας