Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Où votre [document] a été délivré ?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mój [dokument] został skradziony.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Ces informations sont confidentielles.
Podane informacje są poufne.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Comment vous appelez-vous ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Où résidez-vous ?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Où habitez-vous ?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Quelle est votre nationalité ?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Ma situation matrimoniale est _____.
Mój stan cywilny: _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
célibataire
kawaler/panna
Συζυγική κατάσταση
Marié(e)
żonaty/zamężna
Συζυγική κατάσταση
Séparé(e)
w separacji
Συζυγική κατάσταση
Divorcé(e)
rozwodnik/rozwódka
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
w konkubinacie
Συζυγική κατάσταση
dans une union civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
en concubinage
w związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
en partenariat domestique
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Συζυγική κατάσταση
veuf/veuve
wdowiec/wdowa
Συζυγική κατάσταση
Vous avez des enfants ?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Vous avez des personnes à charge ?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Je voudrais réunir ma famille.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Quels documents dois-je apporter ?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Je voudrais demander un permis de séjour.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Frais hospitaliers
Opłaty za pobyt w szpitalu
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Frais de consultation d'un spécialiste
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tests diagnostiques
Badania diagnostyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Opérations chirurgicales
Zabiegi chirurgiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Traitement psychiatrique
Leczenie psychiatryczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins dentaires
Leczenie stomatologiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Soins oculaires
Leczenie okulistyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
le code
egzamin teoretyczny
Τύπος εξέτασης
la conduite
egzamin praktyczny
Τύπος εξέτασης
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
mon adresse
adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
mon nom
nazwisko
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
ma photo
zdjęcie
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdu
zgubienie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
volé
kradzież (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
abîmé
zniszczenie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Je n'ai pas de casier judiciaire
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mon conjoint est [nationalité].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας